|
 
Virksomheden.dk

Forside > SkattefradragSkattefradrag

Du kan fradrage mange af de udgifter, du har ved at starte og drive virksomhed. Derved kommer du til at betale mindre i skat.

Selv om du har trukket dine udgifter til virksomheden fra i flere år, uden at skattemyndighederne har sagt noget til det, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at skattemyndighederne har godkendt, at udgiften vedrører din virksomhed eller, at du har drevet erhvervsmæssig virksomhed skattemæssigt set.

SKAT kan ved gennemgangen af din selvangivelse komme frem til, at du alligevel ikke driver erhvervsmæssig virksomhed, og at du derfor ikke havde ret til fradrag. Det vil især kunne komme på tale, hvis virksomheden flere år i træk har givet underskud. Her vil SKAT måske vurdere, at virksomheden er en hobbyvirksomhed. Udgifter til en hobbyvirksomhed kan ikke trækkes fra i andre indtægter end virksomhedens egne. Hvis du har trukket et underskud i virksomheden fra i andre indtægter, vil det derfor kunne betyde et skattemæssigt eftersmæk.

Du har som udgangspunkt:

  • Fuldt fradrag for udgifter, der kun vedrører din virksomhed
  • Aldrig fradrag for udgifter, der kun vedrører dit privatforbrug
  • Delvis fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed.

Du kan  bede SKAT om et såkaldt bindende svar om, hvorvidt din virksomhed kan anses for erhvervsmæssig. Det koster 300 kr. at spørge og få et bindende svar. 

De vigtigste fradrag i din virksomhed er driftsomkostningerne. Det vil sige de udgifter, du har haft i årets løb, og som har været nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din virksomheds indkomst.

Når du køber ting til brug for din virksomhed, så kan du skattemæssigt normalt fratrække de fleste udgifter i det år, du køber tingene. Men udgifter til køb af bygninger, installationer og driftsmidler som fx maskiner, inventar og biler kan du skattemæssigt set ikke fratrække fuldt ud det år, hvor du køber tingene. Fradraget skal du i stedet fordele med en procentdel over en årrække (afskrive). Gem altid dine bilag. Ellers risikerer du at miste enhver mulighed for at få fradrag.

Fradrag for kontorplads

Alle virksomheder har brug for en kontorplads, men hvad kan du trække fra?.

Har du kontor som ikke er i dit hjem, så kan alle udgifter vedr. kontoret fratrækkes. I den private bolig har kontorets placering og anvendelse stor betydning for fradragsmulighederne. Du skal være opmærksom på at SKAT vil stille meget høje krav til hele det rum, hvor din kontorplads er i. I pricippet skal det overhovedet ikke kunne bruges til private ting.

Indretning af lokaler

Ombygninger og forbedringer af den private bolig til erhvervsformål kan normalt ikke fratrækkes. Selve istandsættelsen og indretningen af separate erhvervslokaler, fx malerarbejde, kan dog trækkes fra.

Husleje

Først skal du opgøre, hvor stor en %-del af boligen, der anvendes rent erhvervsmæssigt.

Ejer du selv boligen, skal du overfor skattevæsenet oplyse %-delen, hvorefter din ejendomsværdiskat automatisk reduceres tilsvarende.

Lejer du boligen, kan du lade din virksomhed betale %-delen af huslejen.

El og varme

Den del af udgifterne til el og varme, der med rimelighed kan henføres til din virksomhed, kan fratrækkes.

Inventar og kontorudstyr

Inventar, edb-udstyr, kontorartikler og andre "løse" genstande kan fratrækkes fuldt ud, hvis de udelukkende anvendes i din virksomhed. Er anvendelsen blandet privat og erhvervsmæssig, kan du fratrække den del, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse.

Fradrag for bil

Man har den opfattelse at det er en god forretning at lade virksomheen købe en bil, der så stilles til rådighed til erhvervs- og privatekørsel. Skattelovgivningen gør imidlertid ofte firmabilen til en dårlig forretning. Dels bliver man beskattet af bilen og dels får man ikke fordelen at kørslesfradrag i egen bil. Disse kørselsfradrag kan være en god forretning, specielt hvis man køber i billig bil.

Køber din virksomhed en bil og stiller den til rådighed for dig privat, så beskattes du efter regler ud fra bilens værdi. Det er altså uden betydning, hvor mange kilometer om året du kører privat. Fordelen er at du ved hvad du kommer til at betale, der kommer ingen uforudsete udgifter i form af reperationer. Du slipper endvidere for at føre kørebog.

Hovedreglen er, at man beskattes af 25% af bilens værdi op til kr. 300.000 og 20% af den resterende værdi. Der er dog en minimumsværdi på kr. 160.000, som man altid beskattes af.

Kan du derfor nøjes med en brugt bil, til en væsentligt lavere værdi, og kører du mange kilometer om året for virksomheden, så er det en god ide at bruge din egen bilt, og lade virksomheden udbetale skattefri km-godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel.

Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse forudsætter, at der føres nøje regnskab med den erhvervsmæssige kørsel, dvs. dato, adresse, formål samt km-antal noteres i kørebogen umiddelbart efter hver kørsel.

 
Du er her: Skattefradrag - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -